Före Tornfalken

Från början var det Nydala Scoutkår. Sedan gick Nydala och Vårsångens Scoutkår ihop till Nydala-Vårsångens Scoutkår. Sedan gick Nydala-Vårsången ihop med Söderkulla scoutkår och bildades Tornfalkens Scoutkår.

Historian börjar med Nydala-tiden:

1963

Föräldraträffar blev föregångare till kår-bildningen. Ett par sådana under februari 1963 blev inledningen till vad som kom att bli en förberedande ledarkurs den 16-17 mars och så småningom inskrivning av scouter på Eriksfältsgatan 77 den 4 april. Kårens födelse-dag är emellertid den 28 februari då det definitiva beslutet togs vid en föräldraträff. Redan detta första år hade man ett flertal aktiviteter. Sålunda hade man familjeutfärd Kristi Himmelfärdshelgen och den 3 och 10 juni hade man scoutinvigningar. Verksamheten omfattade första året vargungar, blåvingar och pojkscouter och under sista terminen på året även flickscouter. Man hade ledare och några få scouter på kurs och under sommaren färdigställdes den första lokalen på Adjunktsgatan 3 och den finns kvar än. Höstterminen kunde således starta i egna lokaler. Redan första året tillkom en föräldraförening och genom denna samt mamma- och pappa-träffar fick man grunden till en julbasar. Den skulle ge pengar till verksamheten liksom ett stort lotteritillstånd på Möllevångstorget. Vi var redan 142 medlemmar, så nog behövdes det pengar.

1964

Andra året – 1964 – deltog vi för första gången i S:t Georgsfirandet och före det hade en interimsstyrelse tillsatts för föräldraföreningen. Man fick stadgar för den och man hade pappersinsamling, som gav 415 kr. Kristi Himmelsfärdsdag var man på tur igen med föräldrar och barn. För första gången var man på pingstläger i Andrarum, det så kallade Verkalägret. Pingstläger har sedan blivit tradition och aldrig missats. Medlemsantalet ökar till 195, så förhyrning av Lektorsgatans lokaler var säkerligen nödvändig.

1965

Pingstlägret 1965 var förlagt till Hörrs Nygård och man deltog även i Stegeborgslägret med tre flickor, fjorton pojkar och fyra ledare. Julbasaren hade kompletterats med en påskbasar för att få pengar till allt och därtill hade man återigen pappersinsamling. Kaffelotteri och julgransförsäljning gav ytterligare ekonomisk hjälp. Så ett stort projekt, vi förhyrde Assmåsa skola för att få en egen scoutgård och för att komma i så nära kontakt med naturen som möjligt. Så stod det i en gammal historieskrivning. Seniorlaget Kuben bildades hösten 1965 och därmed hade vi också fått seniorscouting i programmet. Föräldrar bidrag verksamt till att upprusta Assmåsa och till ekonomisk hjälp åt övriga verksamheten ordnades nu också kalkonlotteri och bingo, den nya flugan i landet.

1966

Våren 1966 hände det så att Assmåsa skola inköptes för att bli permanent scoutgård. 20 000 kr kostad den och några dristiga medlemmar skev sina namn på en låne-handling på detta belopp och stuga var kårens. För första gången förlades kårens pingstläger till Assmåsa skola. Inte mindre än 120 deltog i lägret och det blev en succé. Mycket annat hände, men detta var det nya, det allt överskuggande.

1967

1967 var vi starkt representerade på Almö – distriktslägret i Östra Blekinge. Denna höst togs ett nytt initiativ i kårens verksamhet – vi inledde en försöksverksamhet med sam-scouting. Detta skedde inom patrullscouterna på Nybyggarna.

1968

Ett nytt scoutprogram för alla grenar togs i bruk 1968. Det tillkom juniorscouter. Under året ta föräldraföreningen ny fart efter att ha legat i ide sedan 1965. Assmåsa utökas med en patrullstuga och det är faktiskt första året kåren deltar i majblommeförsäljningen.

1969

Föräldraföreningen fortsätter att söka sig fram till en verksamhet under 1969 men i övrigt sker inget utöver det vanliga i kåren. Det vill i och för sig inte säga så litet.

1970

1970 omnämns särskilt föräldraföreningen. Det har hållits årsmöte och man har antagit stadgar. De stadgarna gäller faktiskt än. Planer på en ombyggnad av Assmåsa tar allt fastare form och sist på året ansöker man efter diverse sonderingar om ett anslag från Allmänna Arvsfonden för att få hjälp till kostnaderna för ombyggnaden. 75 000 kr hoppas man att få och då har man också gott i god för eget material, kapital och arbetsinsatser till det dubbla dvs. 150 000 kr. Vi läser för första gången nettot på julbasaren, icke föraktliga 3 745 kr. Den 8 februari har man friluftssöndag på Frostavallen och stor avslutningsfest på Nydala fritidsgård den 14 maj. Kåren deltog på nytt i distriktsläger i Blekinge och senior-scouterna genomförde på nytt Jamboree on the air (JOTA).

1971

75 000 kr, det var 1971 års glädjebud och verksamheten på kåren dominerades av ombyggnaden av Assmåsa. 19 deltagare i snitt varje lördag under hösten och hela 1972 bidrag till att det gick framåt. Men först hade tillstånd erhållits från Länsarbetsnämnden för att få sätta igång ombyggnaden. Fr. o m höst-terminen fick kåren samscouting rätt igenom. Man fick också gemensam kårsamling för första gången.

1972

1972 blev Assmåsas år. Ombyggnaden dominerade helt verksamheten, men även annat hanns med. Julbasaren t. ex med ett netto på 5 171 kr. Man kom också till beslut om kårtröjor, färgen skall vara grön.

1973

1973 anordnades sommarläger på Assmåsa och samtidigt firade kåren sitt 10-årsjubileum. Julbasaren gav drygt 4000 kr i netto detta år, men det nya var bingoansökan. Det fanns diskussioner kring detta, alla var inte helt med på att bingo skulle spelas. Omoraliskt sa någon. Vadå sa andra. Är det moraliskt att pengar, som ändå skall gå ut, läggs på onyttigare ting än scouting? För att förbättra ekonomin ytterligare såldes 5 000 kvicklotter och vi tog hans om räcken från balkonger på Nydala och fick en hel del för skrotet. Även eternitplattor såldes med förtjänst. Det talas om miniorscoutrekrytering genom bild-bandsvisning på julbasaren, men det stod ej något om hur det gick.

1974

Den 18 maj 1974 invigdes Assmåsa Scoutgård efter alla konstens regler i fint väder med många prominenta gäster. Vi hade fått ett utomordentligt fint tillskott till kårens verksamhet och alla var lyckliga häröver. Vi fick telefon till Assmåsa och kunde så småningom räkna ihop kostnaderna för ombyggnaden 257 676:43. Det var en utom-ordentlig insats av alla kårmedlemmar och gynnare. Vi har julbasar bara under en dag och för första gången på MKB-träffen. Nettot över 7000 kr.

1975

1975 deltar kåren i midsommarfirandet i Prästgårdsparekn i Fosie för första gången. Vi får ny fin vit plastflaggstång i Assmåsa och lokalerna på Adjunkts- och Lektorsgatan får en verklig ansiktslyftning och delvis ändrad användning. Behållningen av bingot blev bra. Fem seniorscouter deltog i världsjamboreen i Lillehammer i Norge och vi hade ”Grisfest” på Assmåsa.

1976

1976 sker en organisatorisk förändring. Vi övergår till verksamhetsår som är lika med kalenderår. Vi borrar för nära 10 000 kr en ny brunn på Assmåsa med gott resultat. Vi köper tre kanoter och man förslår att kåren skall få ett standar. Julbasarsnetto 12 415 kr.

1977

Året är 1977. Kåren startar med försöksverksamhet i form av 2-årig patrull-scout-, 2 åring patrull-seniorscout och 2-årig seniorscoutverksamhet. På hösten bildas avdelning Klättrarna för 3:e års  patrullscouter. Kårtidningen kommer åter igen igång efter ca 10 års vila. Ett billrally till Assmåsa uppskattas mycket liksom initiativet att starta krets-mästerskap i Volleyboll. Kårstandaret togs i bruk och invigdes på julavslutnigen och ytterligare två kanoter kunde köpas in under året.

1978

Verksamheten vid Assmåsa har fått så stor omfattning att man under året gör ännu en organisationsförändring. En särskild scout-gårdsstyrelse på fem personer tillsätts och däri ingår dessutom en representant från kår och föräldraförening. Som ett direkt resultat därav arrenderas ett mycket stort område runt scoutgården för att användas vid större läger som till pingst och dylikt. Föräldraföreningen hjälper till att anskaffa 12 gilwelltält, ger anslag till priser i kårtävling i orientering och rikliga anslag till Lessebolägret. Det rapporteras också att en hyresgäst nedkommit men ett välskapt barn på Assmåsa, den hittills enda födseln där.

1979

1979 blir det aktuellt med ombyggnad av Assmåsa. Efter fem års användning har man funnit ett och annat som skulle vara bra, men som fattas. Man söker därför ett amorterings- och räntefritt lån av Malmö Kommun på 75 000 kr och under tiden sätter man i nya dörrar och fönster i gårdshuset och snyggar till i övrigt. 1:a majkommitten gav oss 2 000 kr i bidrag för att få scoutgården handikappvänligare genom isättning av bredare dörrar på tre ställen o huvudbyggnaden. Vi tog därtill vattenprover och kunde konstatera, att vattnet var helt tjänligt om än ganska järnrikt, vilket det är över allt i dessa trakter. Kåren deltog i Dalajamb på Kopparbo och så skaffa kåren diabildsprojektor, kassett-bandspelar, skrivmaskin och elstencilerings-apparat. Kåren sade nej till bäverscouting och patrullscouterna genomförde en PL-kurs. På hösten fick vi det sökta lånet från Malmö Kommun och det är förutom räntefritt även amorteringsfritt mot att kommunen fick inteckning i scoutgården.

1980

Vårterminen 1980 började med att två minioravdelningar blev en. Som så många gånger förr firades S:t Georg, denna gången tillsammans med Vårsångens scoutkår. Vi var med på distriktslägret Tromtö-80. Något nytt var PR-dragen utanför lokalen på Adjunktsgatan där vi lät bygga upp en lägerby. Ganska fint intresse från Malmöborna visades för denna. Vi hade studiecirkel för kårens ledare och funktionärer, som behandlade ”Nydala Scoutkår och 80-talet”.

Föräldraföreningen bidrog med stora anslag till Tromtölägret och till planeringsdag i kåren. Huvudbyggnaden på Assmåsa blev färdigrenoverad utvändigt tillsammans med andra mindre underhålls- och förbättringsarbeten.

1981

Året därpå 1981 påbörjades ombyggnaden av uthuset på Assmåsa och det döptes om till gårdshuset. Vi fick där tre efterlängtade duschar och en modern handikapptoalett samt något så välbehövligt som ett torkrum. Basaren ordnades för andra året i dagarna två på Nydala Fritidsgård och föräldraföreningen gav stora anslag igen till Dalalägret, seniorernas fjällvandring och en stor rekryteringskampanj. Kåren gnodde vidare med PR-dagen igen vid Adjunktsgatan, familjedag på Järavallen och mycket annat.

1982
1982 det sista i raden på de tjugo första åren tycks innebära en förstärkning och utökning av verksamheten, medlemsantalet steg på nytt. Dock kan konstateras att besvärande genom-strömning av medlemmar dvs. trots stor nya kullar så blir nettoökningen låg genom många utträden. Detta är något som besvärar scoutverksamheten överhuvud. Kåren bidrog verksamt till firandet av scoutings 75-årsjubileum med en lägerby vid Adjunktsgatan. Under hösten hade vi familjeträff med bejublat deltagande av Skåneblanning. Kåren studerade i cirkel ”Grundutbildning på kårplan” detta år.
Mycket görs också på Assmåsa. Ombyggnaden, som påbörjades 1981 blev färdig och därutöver bytte vi avloppssystem, förbättrade värmen i båda salarna i huvud-byggnaden genom insättande a nya el-radiatorer, vi fick nya ändamålsenliga armaturer i matsalen, vi skaffa oss el-skärmaskin och stor kaffebryggare. Stora salen försågs med AV-medel av hög klass. Vi tvingades också lägga om golven i de tre toaletterna och då passade vi på att sätta in nya stolar. Allt till en kostnad i rena pengar på över 125 000 kr eller med andra ord – vi satsade brutto en kvarts miljon kronor för andra gången.

Sedan 1982 har en kommitté arbetat med firandet av kårens 20-årsjubileum och samtidigt därmed också tagande i bruk ”nya” Asmåsa.
Det har funnits många idéer kring detta, men sist fastnade vi för en modell, som skulle ge kåren stor PR. För att finansiera arrangemanget har medel tillskjutits från olika håll, men pga. dyrtider har ändå vissa avgifter i samband med jubileet måst tas ut.
När de här minnena nertecknats kunde emellertid spåras ointresse från kårens sida i sin helhet för firandet och allt talar för att det till sist blir ett reducerat endagsarrangemang i stället för ett pampigt tvådagars. Kontentan härav blir eftertanke: har vi fått det för bra i Nydala scoutkår? Lider vi av att vi inte behöver kämpa för att få pengar till verksamheten? Något av överflödets förbannelse! Eller är vi i den sitsen att vi är bra på att ordna pengar men mindre bra på PR för egen verksamhet?
Ändå torde av denna 20-årshistoria väl klart framgå betydelsen av Nydala Scoutkårs verksamhet. Den uppgift, som en mängd ledare och föräldrar tagit sig utan kostnad för kåren, att leda och fostra alla våra unga och barn, har säkert satt spår hos många, därom har flera vittnat, då vi forskat efter olika saker vid denna berättelses tillkomst. Det må därför vara vår förhoppning av vi skall leva vidare, utvecklas och förnyas samt förstärkas genom ökat antal medlemmar.

Traditioner i Nydala Scoutkår

S:t Georg har firats med scoutgudstjänst i stort sett varje år.

Pingstläger har genomförts på Asmåsa sedan 1966.

Gemensam kårsamling har genomförts sedan 1970.

Julbasar har arrangerats varje år sedan 1963

Jamboree on the air har vi genomfört i stort sätt varje år sedan 1968.

Lägerbål i Pildammarna har vi deltagit i sedan 1971.

Bingo har vi haft sedan 1969.

Majblommor, har kåren sålt sedan 1968.

Volleyboll kretsmästerskap har vi deltagit i sedan vi startade det 1977

Distriktsläger har vi deltagit i sedan 1967, vart fjärde år.

Kårordförande

Bo Johansson 1963-1966

Lars Malmlund 1966-1967

Bo Johansson 1967-1969

Ellen Drevnor 1969-1973

Ola Vettlevik 1973-1974

Sigvard Pålsson 1974-1977

Anna Rantoft 1978-1980

Sven-Inge Hansson 1981

Margareta Josefsson/Persson 1982- 1985

 

Ordförande i föräldraföreningen

Interimsstyrelsen 1963

Torsten Brorsson 1964

Uppgifter saknas 1965-1968

Åke Blomgren 1969-1971

Lennart Hallström 1971-1973

Josef Josefsson 1973-1976

Gillis Lloyd 1977-1978

Berndt Dahlman 1979-1980

Kurt Olsson 1981-1985

Tornfalken-tiden:

1994

Från och med den 1 juli detta år startade kåren verksamhet med tre miniorscoutavdelningar, två juniorscoutavdelningar, en patrullscout-avdelning och seniorscoutlag på Professorsgatan och Gånglåtsvägen. Den riktiga terminsupptakten blev ett sommarläger på Tjärö under tiden 30/7-6/8 med 70 deltagare. I början av hösten lämnade kåren Lokalen på Lektorsgatan. Höstterminen började med en kårsamling och rekrytering av scouter i augusti. Den 10 september deltog kåren i Nydala- festivalen tillsammans med andra föreningar i området. Seniorlaget Ursekten arrangerade volley-bollmästerskap. Kåren hade en gemensam övernattning på Assmåsa med 77 deltagare. Den 3 december genomfördes julmarknad på S:t Tomasgården som Nydala-Vårsångens Vänner höll i. Terminen avslutades med julavslutning i Fosie kyrka. Kåren fortsatte med att samla papper på Vårsången.  Terminen präglades av uppbyggnaden av kåren, ombyggnad av lokaler och utformning av en ny logotype. På Assmåsa hade det genomförts några arbetsdagar och stugutskottet hade diskuterat fortsatt ombyggnad på Assmåsa och dess finansiering.

1995

Efter att ha varit igång i en termin har kåren börjat hitta formerna för verksamheten. Den 22 april arrangerade kåren Scouternas dag för Malmökretsens kårer.  Kåren deltog i pingstläger på Hörrs Nygård i juni månad med 70 deltagare. En hel del ledaraktiviteter genomfördes bl a en ledardag i Skanör, en kväll på VM-hallen, sjukvårdskväll, ledarhelg på Assmåsa i augusti. I slutet av oktober hade kåren besök av närpolisen och socialen. Höstterminen startade med kårsamling och rekrytering av nya medlemmar genom besök på skolorna i vårt upptagningsområde. Den 15-17 september deltog roverlaget i Peace Venture som arrangerades på Limhamnsfältet. I slutet av november hade vi en kårövernattning på Assmåsa med 75 deltagare. I december  genomfördes julmarknad på S:t Tomasgården, och julavslutning i Fosie kyrka.

Under året fick vi ett kårrop:

”Flyger högt över gran och fur,

leker och trivs bland djur och natur.

Synen é skarp, viljan är stor,

gemenskapen växer där falkarna bor.

TORNFALKEN”

Under hösten starta kåren ytterligare en miniorscoutavdelning och ett roverlag. Kårtidningen kom ut med ett nummer under året. Insamling av papper på Vårsången fortsätter. Assmåsa lever vidare med god uthyrning och många arbetsinsatser. Ellen Hellqvist som hjälpt oss under många år med tillsynen av gården lämnar sitt uppdrag. Kåren kommer att få hjälp med tillsynen även framöver och det blir Ivar Mauritsson med familj som tar vid. Ivar är son till Ellen så uppdraget lämnar inte släkten i alla fall. Kåren fick bidrag från Burlövs Majblomme-kommitté och Crafoordska stiftelsen för planerade renoveringsarbete.

1996

Detta år präglades av ombyggnaden på Assmåsa. Det hade varit en vattenläcka i januari. Det var många tusentals timmar som lagts ner av frivilliga för att får gården i skick igen. Det är många pengar som gått åt till detta och det har inneburet ett stort håll i kårens kassa, fast kåren fått bidrag och hjälp från många håll. Bl. a fick vi ett bidrag från Allmänna Arvs-fonden på 250 000 kr. De stora utgifterna medförde att kåren blev tvungen att snåla på alla håll och se till att bygga upp kårens ekonomi igen. Den 8 juni hölls återinvigning av scoutgården. Under våren såldes shampooflaskor för att få pengar till kårens lägerfond, under hösten packades almanackor till företag som gav ytterligare pengar i kårkassan. Pappersinsamlingen genomfördes även detta år.  Kårtidningen kom ut med tre exemplar. Läger blev det i alla fall detta år. Ett pingstläger på Hörrs Nygård genomfördes med ca 50 deltagare och under sommaren var 30 scouter och ledare på Normad-96 på Sjöröd. I november anordnades en kårövernattning på Assmåsa med ca 50 deltagare. Under hösten fördes diskussioner om att hyra Fosie gamla prästgård och efter moget övervägande beslutades att flytta all verksam-het dit. Flyttlasset gick den 28 december.

1997

Med anledning av kårens vikande medlems-antal genomfördes en rekrytering i februari månad och en i augusti. I januari lades den ena juniorscoutavdelningen ner och i augusti även en miniorscoutavdelning. Anledningen till det vikande medlemsantalet var okänd men en anledning kan säkert ha varit flytten av verksamheten till ”gamla Prästgården”. Trots detta gjordes en jättevinst när vi flyttade, ett eget hus och en stor trädgård att disponera. Nytt för i år är att kåren haft en gemensam kåravslutning den 6 juni i samband med sommaruppehållet. Kåren var också med och arrangerade midsommarfirandet i prästparken tillsammans med Fosie församling. Kåren började sälja bingolotter, 170 st./vecka för att få in ytterligare pengar till verksamheten. Pingstlägret blev på Sjöröd, Södra Skånes distrikts lägerområde, kåren deltog med ca 60 deltagare. Alla pengarna var välkomna så vi packade almanackor till ett företag även detta år. Fortlöpande underhåll gjordes på Assmåsa och i november antog scoutkåren tilläggs-stadgar för stugutskottets verksamhet.  Kåren gick med i förbundets IT-projekt och fick en dator. Den fick kåren inte behålla så många dagar eftersom den stals vid ett inbrott.

1998

Året startades med en planerings- och lära kännahelg på Assmåsa. Kåren bjöd in alla barn från skolorna i vårt område till öppet hus den 17 januari. I mitten på februari åkte 70 glada scouter och ledare till Assmåsa för ett gemensamt kårläger. I april var det åter dags för kåren att arrangera scouternas dag i Slotts- och Kungsparken. 70 scouter och ledare åkte till Assmåsa för att fira pingst och sedan avslutades terminen med kåravslutning i scoutgården. På sommaren åkte ca 30 scouter och ledare till Almö i Blekinge för att vara med på Malmökretsens sommarläger. Seniorscouterna och deras ledare åkte till Sjöröd på seniorscoutläger. Under hösten genomfördes ytterligare ett öppet hus för att rekrytera medlemmar, ett gemensamt föräldramöte med 25 deltagare och en GPK, grundutbildning på kårplan för nya scoutledare. Dessutom åkte kåren iväg på en KRUT-kurs för att tänka igenom vad som var bra eller mindre bra och framförallt för allt vad som kunde fortsätta kunna utveckla kåren. Kåren fortsatte att sälja bingolotter, nästan 150 i veckan. Enligt tradition genomfördes julmarknad på S:t Tomasgården och kåravslutning i Fosie kyrka i december. Assmåsa har fått en värmeväxlare och ett slanförråd. Förutom underhållsarbete inne så har det skogats vid grillplatsen. En ny broschyr togs fram.

1999

Detta år är ett ganska vanligt år. Kåren hade två minior-, en junior-, en patrullavdelning och ett seniorscoutlag. Under hösten startades en bäveravdelning men namnet Gnagarna för 6 åringar. Ett nytt roverlag (för överåriga seniorscouter och ledare) blidas med namnet ”Fresch bananas”. Kåren har öppet hus vid två tillfällen för ev nya medlemmar och är med på scouternas dag samt firar S:t Georgsdagen. Kåren återvänder till Sjöröd för att fira pingst med 70 deltagare. Under sommaren åkte 20 scouter och ledare till Kopparbo i Dalarna och deltog på Dala camp. I november var det kårläger på Assmåsa för ett 70-tal medlemmar. Diskussionerna fortsätter med Fosie församling om ett nytt hyreskontrakt på gården. Sommaravslutning, julmarknad och julavslut-ning genomfördes också detta år. Resultatet från julmarkanden blev tyvärr ganska dåligt i år och det berodde nog på vädret. Under förberedelserna på fredagskväll var det full storm och träd, hustak mm blåste iväg. Detta gjorde att många inte vågade sig ut under lördagen. Som sagt vädrets makter rår ingen på. På Assmåsa har ekonomibyggnaden fått nytt tak, vattenledningar har grävt ner och tvättmaskin har kopplats in. Tegel som skall användas till huvudbyggnaden köptes in.

2000

Nyheter detta åt var att kåren fick en egen hemsida, en fototavla på gården med alla ledare och funktionärer samt en ny slogan på våra dekaler, ”SCOUT SÅ KLART”. Ytterligare en nyhet var ett LÅDBILLSRALLY som arrangerades av seniorlaget Ursekten i samband med S:t Georgsfirandet den 24 april. Förutom avdelningsövernattning/hajker har kåren haft pingstläger på Sjöröd med 70 deltagare. 11 scouter och ledare åkte iväg på Eko-2000, regionslägret på Sjöröd. Mikael Persson var duktig på att ge oss arbete som också gav gott tillskott i kårkassan. Detta år blev det inga almanackor utan tepåsar som skulle läggas i små pyramider, ett väldoftande, roligt och enkelt arbete. Detta kunde göras hemma framför TV, vilket gjorde att många hjälpte till. På Assmåsa genomfördes två arbetshelger med alldeles för lite personer till hjälp. För att hålla anläggningen igång behövdes fler händer, men hur fler skulle lockas dit fanns ingen bra lösning på. Man hoppas alltid att lite fler föräldrar kunde hjälpa till så att ledarna och andra funktionärer på kåren kunde befrias från det. Assmåsa fick en egen hemsida.

2001

Det blev pingstläger på Sjöröd för 60 scouter och ledare. Miniorscouterna och deras ledare (20 stycken) trivdes så bra på Sjöröd att de åkte dit igen fyra dagar i juni för att vara med på bäver- och miniorscoutlägret Mini 2001. Årets stora sommarläger genomfördes på Rikabyfältet vid Åhus, Scout 2001. Det var ett Rådsläger där alla fem scoutförbunden medverkar tillsammans med många inter-nationella scouter. Det var ca 26 000 scouter där under en vecka och drygt 30 scouter och ledare från kåren var med om denna fantastiska upplevelse. Att se en stad växa upp under ett dygn för att en vecka sedan vara borta på ett dygn det är det inte många som fått uppleva. Den 20 oktober genomfördes en kårdag på Ribersborg vid Handikappbadet. Ett åttiotal scouter, ledare, föräldrar och syskon fick prova på både det en och andra i strålande solsken. För övrigt hade kåren ett bra scoutår med många avdelningsaktiviteter och traditionella kåraktiviteter. Assmåsa fortsätter att vara en attraktiv lägergård vilket innebär att det behövs göras en massa fortlöpande underhåll. Utskottet tog in anbud på avlopp och brunnar för en ev. ombyggnad. Under året fick kåren en ny granne på Assåsa.

2002

Kåren fortsätter med en avdelning på varje gren och diskussionen är ständigt igång med syfte att starta ytterligare en miniorscout-avdelning, men för tillfället hade man inte tillräckligt med scouter för att starta en avdelning till. Kåren fick ett nytt hyreskontrakt på scout-gården i Malmö och det fördes diskussioner med kyrkoförvaltningen om att få ytterligare utrymme i ”garaget”. Det packades tepåsar även detta år, fast med ny smak. I april var det dags för lådbillsrally, S:t Georgsfirande och deltagande i scouternas dag. Detta år återvände kåren till Hörrs Nygård för att fira pingst med 67 scouter och ledare. Miniorscouterna och deras ledare (20 stycken) tyckte att förra årets läger på Sjöröd var så trevligt så de passar på att vara med på Mini 2002 under fyra dagar i juni. Det blev ingen stor rekryteringdag detta år men bäverscouterna hade bjudit in till öppet hus den 1 september. 90 år blev scoutrörelsen detta år och det firades med en kårdag på scoutgården i Malmö med stort tårtkalas. Nyheter på Assmåsa var att kåren fick installerat en infiltrationsbädd på gården till en kostnad på 125 000 kr, nya vattenledningar till duscharna och en ny doseringsanordning till diskmaskinen. Utöver detta gjordes underhållsarbete både ute och inne.

2003

15 ledare tyckte det var dags att förnya kunskaperna om barnolycksfall och detta fick man hjälp med under en dag av Röda korset. Två av kårens ledare avslutade under året sin Tre Klöver Gilwell utbildning. Den 10 maj deltog kåren i Fosie stadsdels vårfest på Augustenborgsskolan som ett led i medlemsrekryteringen, dessutom hade hölls ett öppet hus i början på höstterminen. Kårdagen på Assmåsa samlade ca 100 scouter med familjer i ett vackert höstväder med många roliga aktiviteter. Några ledare och seniorscouter tycker det är roligt att fotografera och med anledning av detta bildades en fotogrupp och det togs beslutat om att göra ett fotolabb på andra våningen. Detta år är det 65 scouter och ledare som åker till Sjöröd på pingstläger. Nu är det inte bara Tornfalken utan 5-6 kårer till från Malmö som firade pingst på Sjöröd. Man hjälptes åt med maten, transporter, program etc. under helgen och detta gjorde att det inte blev lika betungande för kårens egna ledare. Denna sommar var det dags med kretsläger, KUL 2003 och denna gång blev målet Hörrs Nygård. 45 scouter och ledare från kåren var där tillsammans med 160 scouter till från kretsen. Underhåll och renoveringsarbete utfördes på Assmåsa, men inga större arbeten var nödvändiga.

2004

Ett ganska ”normalt” år för kåren. De aktiviteter som ”brukar” genomföras blev gjorda och mycket därtill. Lägeraktiviteterna utöver avdelningarnas hajker och övernattningar detta år var pingst-läger på Sjöröd och kårläger i november på Assmåsa i seniorlaget Ursektens regi. Seniorlaget åkte på SOFT-04 en vecka under sommaren. Det var omkring 300 seniorscouter och ledare där som hade en trevlig läger-upplevelse på Sjöröd. Vi tyckte att vi kunde ta emot fler scouter i verksamheten och kåren provade under året ytterligare en variant för att rekrytera. På våren var det ett antal ledare som besökte fritidshemmen istället för skolorna för att berätta om vår verksamhet. Det gav i stort sett samman resultat som skolrekrytering. Man slutar aldrig att förvåna sig, Julmarknaden slog nytt rekord, över 40 000 kr omsattes på 6 timmar en lördag i början på december på S:t Tomasgården. Tankarna på julmarknadens vare eller icke vara diskuterades men när sedan resultatet blev bra så var alla överens om att detta måste kåren fortsätta med. Det är inte bara ett sätt att få pengar utan också ett sätt att ses och göra PR för scouting i området.

Kårordförande

Mikael Persson 1994-1998

Bertil Rantoft 1999-2007

Jonas Svanlund 2008-

Ordförande i stugutskottet

Lars-Olof Hultman 1994-1997

Magnus Nordström 1998-2011