En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

 

Kårstämma

Högsta beslutande organ i scoutkåren är Kårstämman. Kårstämma hålls 2 gånger per år. Alla medlemmar i kåren har rösträtt på kårstämman. Kårstämman väljer en Kårstyrelse och övriga funktionärer.

Kårstyrelsen

Kårstyrelse väljs av Kårstämman och ansvarar för kårens verksamhet. Detta omfattar t ex; bemanna kårens avdelningar med ledare och förvalta kårens ekonomi. Styrelsemöte hålls cirka 1 gång per månad.
Kårordförande är Jonas Svanlund, 0708-15 89 70, ordforande@tornfalken.org